Tạo box mở rộng có chữ banner trong phần mã địnhh danh để bổ sung nội dung khu vực này.

Danh mục

Tạo box mở rộng có chữ lext trong phần mã địnhh danh để bổ sung nội dung khu vực này.
Tạo box mở rộng có chữ intro trong phần mã địnhh danh để bổ sung nội dung khu vực này.
Tạo box mở rộng có chữ foot trong phần mã địnhh danh để bổ sung nội dung khu vực này.
Vào menu "Xây dựng website" -> "Hoàn thiện mẫu" để thay đổi hoặc tắt phần này (Banner quảng cáo chạy dọc bên trái)
Vào menu "Xây dựng website" -> "Hoàn thiện mẫu" để thay đổi hoặc tắt phần này (Banner quảng cáo chạy dọc bên phải)